Recent Changes

Tuesday, December 5

 1. page Box 7.461 edited ... Sheng Jiang, Sheng Ma, Yin Chen Hao, Ying Su Ke, Sheng Dang Shen, Dong Chong Xia Cao, Qiang Hu…
  ...
  Sheng Jiang, Sheng Ma, Yin Chen Hao, Ying Su Ke, Sheng Dang Shen, Dong Chong Xia Cao, Qiang Huo, Du Huo, Fang Ji, Fang Feng, Wu Jia Pi, Huang Bai, Da Hui Xiang, Xiao Hui Xiang, Gu Sui Bu, Bing Lang, Bei Mu, Yuan Shen, Zhi Ke, Zhi Shi, Bai Zhu, ☐☐, Ku Shen, Sang Bai Pi, Bai Zhu, Cang Zhu, Zhi Gan Cao, Jin Yin Hua, Niu Xi, Jing Jie, Da Huang, Jie Geng, Dang Gui, Zhu Sha, Lian Qiao, Bai Shao, Ge Gen, Ru Xiang, She Xiang, Ze Xie, Zhi Mu, Yuan Hu, Mu Gua, Bai Ji, ☐☐, Feng Xing, Gou Teng, Chuan Xiong, Kuan Dong Hua, Chi Shao, Zao Jiao Ci, Bai Zhi, Pu Xiao
  Shu Lu Ba Jin Zhi ricieved Zhao (Shine) Fu (Fortune)
  Ding MonMo Nian ( Year ) 2-3-19072nd month 3rd day [1907]
  {1907_Formulas_4.2011 721.JPG}
  Translated by William Dong and Leo Zhu
  (view changes)
  4:31 pm
 2. page Box 7.455 edited ... Sheng Jiang, Qiang Huo, Du Huo, Dang Gui, ☐☐, Fu Zi, Shu Di, Shu Nan Xing, Bei Mu, Ge Gen, Jie…
  ...
  Sheng Jiang, Qiang Huo, Du Huo, Dang Gui, ☐☐, Fu Zi, Shu Di, Shu Nan Xing, Bei Mu, Ge Gen, Jie Geng, Gan Jiang, Yi Mi, Bai He, Sha Shen, Rou Gui, Chen Ci, Bai Fu Ling, Shan Yao, Shu Di, Ze Xie, Mu Dan Pi, Zhi Mu, Qian Hu, Shen Qu, Shan Zha, Su Zi, He Ye, Ma Dou Ling, Dong Wan, Sha Ren, E Jiao, Xiang Fu, Da Fu Pi, Bai Zhu
  Zu Zhu (George) Niu Zao Shi (City) Sheng recieved Zhao(Shine) Fu (Fortune)
  Ding MonMo Nian (year)
  {1907_Formulas_4.2011 724.JPG}
  Translated by William Dong and Leo Zhu
  (view changes)
  4:15 pm
 3. page Box 7.43 edited ... Jin Ying Zi, Yi Mi, Ze Xie, [Mu] Dan Pi, ☐☐, Jin Yin Hua, [Chuan] Shan Jia, Xiao Hui [Xiang], …
  ...
  Jin Ying Zi, Yi Mi, Ze Xie, [Mu] Dan Pi, ☐☐, Jin Yin Hua, [Chuan] Shan Jia, Xiao Hui [Xiang], Huai Shan [Shan Yao], [Che] Qian Zi, She Xiang, Niu Chi, Chuan Xiong, Bai Shao, Chen Ci, She Gan, Zhi Ke, Gan Jie, Mu Tong, Fang Ji, Ru Xiang, Yuan Hu, Shu Di, Bei Mu, Qian Hu, Mo Yao, Qiang Huo, Du Huo, Yun Ling, Chai Hu, Sheng Di, Sha Shen, ☐☐, Ba Ji, Qing Pi, Hao [Gao] Ben, Lian Qiao, Wu Wei Zi, Yuan Shen, Gan [Ge] Gen, Du Zhong, Dan Gui, [Mai] Men Dong, Hua Shi, He Ye
  Lia Jie Li, Po Li Shi ( market) Zu zuo gong (worker ) recieved Zhao Fu (Shine Fortune)
  Bing Wu Nian, 10-17-1906wu nian, 10th month 17th day [1906]
  {1906_Formulas_4.2011 730.JPG}
  Translated by William Dong and Leo Zhu;
  ...
  Li Chen
  Should be 金樱子 Jin Ying Zi
  Should be 薏米 Yi Mi
  (view changes)
  4:11 pm
 4. page Box 7.347 edited ... Sheng Jiang, Jin Ying Zi, Gui Zhi, Zhi Gan Cao, Yi Mu Cao, Xiang Fu, Xiao Hui Xiang, Bai Shao,…
  ...
  Sheng Jiang, Jin Ying Zi, Gui Zhi, Zhi Gan Cao, Yi Mu Cao, Xiang Fu, Xiao Hui Xiang, Bai Shao, Dang Gui, Xi Xin, Hou Pu, Mu Tong, Zao Jiao Ci, ☐☐, Ba Ji Tian, Ru Xiang, Bai Zhu, ☐☐, Sha Shen, Niu Xi, Shu Di, Zhi Zi, Dong Chong Xia Cao, Bai Fu Ling, Sha Ren, Shu Ban Xia, Bai Zhi, Da Fu Pi, ☐☐, Bei Mu, Qing Pi, Du Huo, Hu Lu Ba, Bai Jie Zi, Chai Hu, Mu Dan Pi, Xia Ku Cao
  Mei Shi (City) Shi Li recieved Hou Fu (Good Fortune);
  ...
  Yi Nian 9-10-19059th month 10th day [1905]
  {1905_Formula_4.2011_741.JPG}
  Translated by William Dong and Leo Zhu
  (view changes)
  4:10 pm
 5. page Box 7.343 edited ... pick up by ge jiang ding gu good luck, Ge Lie Xiang Zhi recieved Zhao Fu (Shine Fortune) ..…
  ...
  pick up by ge jiang ding gu good luck,
  Ge Lie Xiang Zhi recieved Zhao Fu (Shine Fortune)
  ...
  Chen year;
  Jia

  Jia
  Chen Nian 8-19-19048th month 19th day [1904]
  洗药
  京芥, 何叶, 花子, (夏)枯草, 艾叶, 甘草, 陀shen, 狼毒, 川叫, 生半夏, 苍朮, 羽箭, (白)蘚皮, (蒲)公英, (金)银花, 山慈姑, 白芨, 木别, 葛头, 生姜
  (view changes)
  12:30 pm
 6. page Box 7.458 edited ... Sheng Jiang, ☐☐, Bai Shao, Dang Gui, Ru Xiang, Suan Zao Ren, Shen Qu, ☐☐, Shan Zha, Wu Wei Zi,…
  ...
  Sheng Jiang, ☐☐, Bai Shao, Dang Gui, Ru Xiang, Suan Zao Ren, Shen Qu, ☐☐, Shan Zha, Wu Wei Zi, Dong Chong Xia Cao, Qiang Huo, Du Huo, Shan Yao, Bai Zhu, Fu Shen, Qing Pi, Hou Pu, Shu Di, Zhi Gan Cao, Yuan Zhi, Chuan Xiong, Yun Ling, Zhi Dang Shen, Zhi Huang Qi, Chen Qi, Rou Gui, Sha Ren, Yi Mi, Gan Jiang, Jiu Jie Cang Pu, Xiong Hong, ☐☐, Sha Shen Xing Ren
  Ba Shi (City) Fo Da Shen Da Sao (Fo middle-age lady) recieved Zhao Fu (Shine Fortune)
  ...
  ( Year )10-24-1906)10th month 24th day [1906]
  {1906_Formulas_4.2011 722.JPG}
  Translated by William Dong and Leo Zhu
  ...
  Li Chen
  Should be 酸枣仁 Suan Zao Ren
  Should be 山楂 Shan Zha
  (view changes)
  12:28 pm
 7. page Box 7.457 edited ... Jin Ling Zi, Lian Qiao, Huang Lian, Huang Bai, Huang Qin, Sang Ji Sheng, Da Huang, Zhi Mu, San…
  ...
  Jin Ling Zi, Lian Qiao, Huang Lian, Huang Bai, Huang Qin, Sang Ji Sheng, Da Huang, Zhi Mu, San Leng, E Zhu, Niu Xi, Jin Yin Huang, Jie Geng, Xing Ren, Jing Da Jia, Gan Sui, Qiang Lang, Qian Niu Zi, Xiang Fu, Ma Zi Ren, Bai Zi Ren, Bai Jiang Can, Qiang Huo, Du Huo, Ru Xiang, Mo Yao , Ze Xie, Ze Lan, Bei Mu, Wei Ling Xian, Gao Ben, Wu Ling Zhi, Bai Jie Zi, ☐Hao, Bai Jie, Bai Zhi, She Gan, Xi Xin, Mu Dan Pi, Qing Pi, Chen Ci, Chi Shao, She Xiang, Zhi Zi, Ba Dou, Wu Yao, Yuan Hu, Pu Huang, Tian Hua Fen, Kuan Dong Hua, Hai Fu Shi, Mu Tong, Tao Ren, Hong Hua, Xiong Huang, A Wei, Su Zi, Pu Xiao, Dang Gui Wei, Chuan Shan Jia, Sheng Di, Gan Cao, ☐☐, Qin Jiao, Shan Zha, Ju Hua, Long Dan Cao, Zhi Ke, Yin Chen Hao, Gua Lou Ren, Chai Hu, Tian Xian Zi, Hou Pu, Zhu Li, Su Mu, Feng Xian Hua, Fang Feng, Hai Tang, Jiang Xiang, Jing Jie, He Ye, Jiu Jie Chang Pu, Chuan Po Shi, Sang Bai Pi
  Qing Lian recieved Hou Fu (Good Fortune)
  ...
  Nian (Year) 2-29-1906 2nd month 29th day [1906]
  {1906_Formulas_4.2011 723.JPG}
  Translated By William Dong and Leo Zhu
  ...
  Li Chen
  Should be 金樱子 Jin Ying Zi
  Should be 连翘 Lian Qiao
  (view changes)
  12:25 pm
 8. page Box 7.455 edited ... Sheng Jiang, Qiang Huo, Du Huo, Dang Gui, ☐☐, Fu Zi, Shu Di, Shu Nan Xing, Bei Mu, Ge Gen, Jie…
  ...
  Sheng Jiang, Qiang Huo, Du Huo, Dang Gui, ☐☐, Fu Zi, Shu Di, Shu Nan Xing, Bei Mu, Ge Gen, Jie Geng, Gan Jiang, Yi Mi, Bai He, Sha Shen, Rou Gui, Chen Ci, Bai Fu Ling, Shan Yao, Shu Di, Ze Xie, Mu Dan Pi, Zhi Mu, Qian Hu, Shen Qu, Shan Zha, Su Zi, He Ye, Ma Dou Ling, Dong Wan, Sha Ren, E Jiao, Xiang Fu, Da Fu Pi, Bai Zhu
  Zu Zhu (George) Niu Zao Shi (City) Sheng recieved Zhao(Shine) Fu (Fortune)
  ...
  Chu Dong 1-3-19071-3 [1907]
  {1907_Formulas_4.2011 724.JPG}
  Translated by William Dong and Leo Zhu
  ...
  Li Chen
  Should be 附子 Fu Zi
  Should be 葛根 Ge Gen
  (view changes)
  12:23 pm
 9. page Box 7. 683 edited ... Chuan Lian Zi, Zao Jiao Ci, Tao Ren, Jing Jie, Sang Ji Sheng, Chuan Lian Gen, ☐☐, Niu Xi, Chua…
  ...
  Chuan Lian Zi, Zao Jiao Ci, Tao Ren, Jing Jie, Sang Ji Sheng, Chuan Lian Gen, ☐☐, Niu Xi, Chuan Shan Jia, Peng Sha, Mi Tuo Seng, Xi Xin, Fo Shou, Xiong Huang, Bing Pian, Wu Ling Zhi, Ru Xiang, Mo Yao, Bai Jie Zi, Mu Dan Pi, Zhu Li, Yuan Hu, Chai Hu, Yuan Ming Fen, Fu Huang, Hai Fu Shi, Yu Jin, E Zhu, Jing Da Ji, Pu Xiao
  You Shi Qing Ke Po (older woman) recieved Zhao Fu (Shine Fortune).
  ...
  Nian , 4 -19-1906.4th month 19th day [1906].
  {1906_Formulas_4.2011 661.JPG}
  Translated by William Dong and Leo Zhu;
  (view changes)
  12:16 pm
 10. page Box 7.691 edited ... She Xiang, Liu Huang, Er Cha, Huang Lian, Bai Xian Pi, Chao ☐ Ren, She Xiang, Bai Fan, Ku Fan,…
  ...
  She Xiang, Liu Huang, Er Cha, Huang Lian, Bai Xian Pi, Chao ☐ Ren, She Xiang, Bai Fan, Ku Fan, Mi Tuo Seng, Han Shui Shi, ☐☐, Huang Bai, ☐Zao, Bing Pian, Xiong Huang, Ku Shen, Qiang Huo
  Bo Li Ti Nu ( girl, female) Lian Yu wang Zi (son, boy) tong yong ( same usage) '
  ...
  - 7 -1905 [1905]
  {1905_Formulas_4.2011_652.JPG}
  Translated by William Dong and Leo Zhu
  ...
  Li Chen
  Could be 川楝子 Chuan Lian Zi
  Could be 白鮮皮 Bai Xian Pi
  (view changes)
  12:15 pm

More