1906_Formulas_4.2011 645


生姜,杏仁,款冬花,橘红,双寄生[1] ,冬草[2] ,牛子[3]☐☐,山查[4] ,牛膝,诃子,姜黄,甘草,丹皮,乳香,豆根[5] ,贝母,双白[6] ,元参,白芥子,生地,射干,菊花,干葛,只壳[7] ,兜铃[8] ,花粉[9] ,金良花[10] ,厚朴,青皮,香付[11] ,防风,☐☐,苏子,苏叶,好本[12] ,吉更[13] ,百部,蒌仁[14] ,熟南星,熟半下[15] ,川芎,何叶[16] ,京芥[17] ,赤芍,福花

Sheng Jiang, Xing Ren, Kuan Dong Hua, Ju Hong, Sang Ji Sheng, Dong Chong Xia Cao, Qian Niu Zi, ☐☐, Shan Zha, Niu Xi, He Zi, Jiang Huang, Gan Cao, Mu Dan Pi, Ru Xiang, Shan Dou Gen, Bei Mu, Sang Bai Pi, Yuan Shen, Bai Jie Zi, Sheng Di, She Gan, Ju Hua, Ge Gen, Zhi Ke, Ma Dou Ling, Tian Hua Fen, Jin Yin Hua, Hou Pu, Qing Pi, Xiang Fu, Fang Feng, ☐☐, Su Zi, Su Ye, Gao Ben, Jie Geng, Bai Bu, Gua Lou Ren, Shu Nan Xing, Shu Ban Xia, Chuan Xiong, He Ye, Jing Jie, Chi Shao, Fu Hua


Xin Xing Hang Xie Po (older woman) recieved Hao Fu ( good fortune )


Bing Wu Nian ( year ) 10th month 26th day [1906]

1906_Formulas_4.2011 645.JPG
Translated by William Dong and Leo Zhu
The patient's name and the date are edited by Li Chen
 1. ^ Should be 桑寄生 Sang Ji Sheng
 2. ^ Should be 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao
 3. ^ Could be 牵牛子 Qian Niu Zi
 4. ^  Should be 山楂 Shan Zha
 5. ^ Should be 山豆根 Shan Dou Gen
 6. ^ Another name of 桑白皮 Sang Bai Pi
 7. ^ Should be 枳壳 Zhi Ke
 8. ^ Should be 马兜铃 Ma Dou Ling
 9. ^ Should be 天花粉 Tian Hua Fen
 10. ^ Should be 金银花 Jin Yin Hua
 11. ^ Should be 香附 Xiang Fu
 12. ^ Should be 槀本 Gao Ben
 13. ^ Should be 桔梗 Jie Geng
 14. ^ Should be 瓜蒌仁 Gua Lou Ren
 15. ^ Should be 熟半夏 Shu Ban Xia
 16. ^ Should be 荷叶 He Ye
 17. ^ Should be 荆芥 Jing Jie