Jin.Jian.Wai.Ke_Formulas_4.2011 715.JPG

Referring to the original formula in the order: right to left, top to bottom.

vertical line 1: instruction on daytime eye wash
vertical line 2: instruction on nighttime eye formula
vertical line 3: right hypochondria pain use, instruction on applying salt water to 4 limbs etc

vertical line 4: 姜黄 Jiang Huang; ☐☐; 玉桂 Yu Gui[1] ; (高)良姜 (Gao) Liang Jiang; 莆黄 Pu Huang[2] ;
vertical line 5: 只壳 Zhi Ke[3] ; 云苓 Yun Ling[4] ; 熟半下 Shu Ban Xia[5] ; 元胡 Yuan Hu[6] ; ☐☐;
vertical line 6: 金应子 Jing Ying Zi[7] ; 甘炒 Gan Chao[8] ; 通纸 Tong Zhi[9] ; 小茴(香) Xiao Hui (Xiang) ; 细辛 Xi XIn;
vertical line 7: 生姜 Sheng Jiang; 陈次 Chen Ci[10] ; 金退 Jin Tui[11] ; 木贼 Mu Zei; 桂心 Gui Xin[12]
vertical line 8: decoct with clean water etc.

Note: The following looks like the beginning of another formula
vertical line 9: 好本 Hao Ben[13] ; 姜活 Jiang Huo[14] ; 何人 He Ren[15] ; 蒼术 Cang Zhu; 京芥 Jing Jie[16] ;
vertical line 10: 吉更 Ji Geng[17] ; 枝子 Zhi Zi[18] ; ☐☐; 柴胡 Chai Hu; 细辛 Xi XIn;
vertical line 11: 天麻 Tian Ma; 川芎 Chuan Xiong; (枸)杞子 (Gou) Qi Zi; 蒙花 Meng Hua[19] ; 菊花 Ju Hua;
vertical line 12: 连召 Lian Zhao[20] ; 金退 Jin Tui[21] ; 蛇退 She Tui[22] ; 木贼 Mu Zei; 防风 Fang Feng;
vertical line 13: 當归 Dang Gui; 白芷 Bai Zhi; 皂仁 Zao Ren[23] ; 石决明 Shi Jue Ming; 炒决明(子) Chao Jue Ming (Zi);
vertical line 14: 甘炒 Gan Chao[24] ; 牛七 Niu Qi[25] ; 独活 Du Huo; 黄柏 Huang Bai; 黄芩 Huang Qin;
vertical line 15: 大王 Da Wang[26] ; 生地(黄) Sheng Di (Huang); 乳香 Ru Xiang; 没药 Mo Yao; ☐精炒 ☐ Jing Chao[27] ;
vertical line 16: 黄连 Huang Lian[28] ; 知母 Zhi Mu; 贝母 Bei Mu; 白芍 Bai Shao; (五)灵脂 (Wu) Ling Zhi
vertical line 17: decoct with clean water

Note: The following looks like the beginning of yet another formula
vertical line 18: 双寄生 Shuang Ji Sheng[29] ; 菊花 Ju Hua; 熟地(黄) Shu Di (Huang); 仠肉 Gan Rou[30] ; (牡)丹皮 (Mu) Dan Pi;
vertical line 19: image cut off


Translated by May Lim, OCOM 2014
Jin.Jian.Wai.Ke_Formulas_4.2011 715.JPG
 1. ^ another name for 肉桂 Rou Gui
 2. ^ also written as 蒲黄 Pu Huang
 3. ^ should be 枳壳 Zhi Ke
 4. ^ another name for 茯苓 Fu Ling
 5. ^ should be 熟半夏 Shu Ban Xia
 6. ^ another name for 延胡索 Yan Hu Suo
 7. ^ should be 金樱子 Jin Ying Zi
 8. ^ should be 甘草 Gan Cao
 9. ^ possibly another name for 破布子 Po Bu Zhi or 木蝴蝶 Mu Hu Die
 10. ^
 11. ^ possibly 蝉蜕 Chan Tui?
 12. ^ similar property as 肉桂 Rou Gui
 13. ^ possibly 藁本 Gao Ben
 14. ^ should be 羌活 Qiang Huo
 15. ^ possibly "人" or “X” is a shorthand for "叶" that means "leaf",so the herb possibly is 荷叶 He Ye, lotus leaf
 16. ^ should be 荆芥 Jing Jie
 17. ^ should be 桔梗 Jie Geng
 18. ^ possibly 栀子 Zhi Zi
 19. ^ possibly (密)蒙花 (Mi) Meng Hua
 20. ^ should be 连翘 Lian Qiao
 21. ^ possibly 蝉蜕 Chan Tui
 22. ^ possibly 蛇脫 She Tui
 23. ^ possibly (酸)枣仁 (Suan) Zao Ren
 24. ^ should be 甘草 Gan Cao
 25. ^ another name for 牛膝 Niu Xi
 26. ^ should be 大黄 Da Huang
 27. ^ possibly 伸筋草 Shen Jin Cao
 28. ^ usually he refers to 黄連 Huang Lian as 川連 Chuan Lian
 29. ^ should be 桑寄生 Sang Ji Sheng
 30. ^