1906_Formulas_4.2011 731


生姜,白茯苓,辰砂,川芎,天麻,陈次,乌头,川连[1] ,熟半下[2] ,门冬[3] ,冬草[4] ,☐☐,栀子,白术,竹茹,高参[5] ,当归,乳香,琥珀,乌枚[6] ,炙甘炒[7] ,常山

净水煎服

竹力[8] ,高参[9] ,天麻,川芎,羌活,独活,付子[10] ,炙党[11] ,淮山[12] ,丹皮[13] ,☐☐,干姜,云苓,熟地,泽泻,陈次,巴戟,京子[14] ,炙芪[15] ,辰砂,好本[16] ,有利[17] ,龙骨,炙炒[18] ,昌蒲[19] ,茯神,冬草[20] ,枣仁[21] ,白芷,远智[22] ,生姜,熟半下[23] ,白术,白芍,当归,乳香

Sheng Jiang, Bai Fu Ling, Chen Sha, Chuan Xiong, Tian Ma, Chen Ci, Wu Tou, Huang Lian, Shu Ban Xia, Mai Men Dong, Dong Chong Xia Cao, ☐☐, Zhi Zi, Bai Zhu, Zhu Ru, Gao Li Shen, Dang Gui, Ru Xiang, Hu Po, Wu Mei, Zhi Gan Cao, Chang Shan

Decoct with Water

Zhu Li, Gao Li Shen, Tian Ma, Chuan Xiong, Qiang Huo, Du Huo, Fu Zi, Zhi Dang Shen, Shan Yao, Mu Dan Pi, ☐☐, Gan Jiang, Yun Ling, Shu Di, Ze Xie, Chen Ci, Ba Ji, Man Jing Zi, Zhi Huang Qi, Chen Sha, Gao Ben, Mu Li, Long Gu, Zhi Gan Cao, Shi Chang Pu, Fu Shen, Dong Chong Xia Cao, Suan Zao Ren, Bai Zhi, Yuan Zhi, Sheng Jiang, Shu Ban Xia, Bai Zhu, Bai Shao, Dang Gui, Ru Xiang

Ding Xuan Nu Ru Zhong Xu Can Ken Ru Shi (city) Zi (seft) recieve) Hao Fu (Good fortune)
Bing Wu Nian ( year ) 8-3-1906

1906_Formulas_4.2011 731.JPG
Translated by William Dong and Leo Zhu

The patient's name and the date are edited by Li Chen
 1. ^
  Should be 黄连 Huang Lian
 2. ^ Should be 熟半夏 Shu Ban Xia
 3. ^ Should be 麦门冬 Mai Men Dong
 4. ^ Could be 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao
 5. ^ Should be 高丽参 Gao Li Shen
 6. ^ Should be 乌梅 Wu Mei
 7. ^ Should be 炙甘草 Zhi Gan Cao
 8. ^

  Should be 竹沥 Zhu Li
 9. ^ Should be 高丽参 Gao Li Shen
 10. ^ Should be 附子 Fu Zi
 11. ^ Should be 炙党参 Zhi Dang Shen
 12. ^ Should be 山药 Shan Yao
 13. ^ Should be 牡丹皮 Mu Dan Pi
 14. ^ Should be 蔓荆子 Man Jing Zi
 15. ^ Should be 炙黄芪 Zhi Huang Qi
 16. ^ Should be 槀本 Gao Ben
 17. ^ Could be 牡蛎 Mu Li
 18. ^ Should be 炙甘草 Zhi Gan Cao
 19. ^ Should be 石菖蒲 Shi Chang Pu
 20. ^ Could be 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao
 21. ^ Should be 酸枣仁 Suan Zao Ren
 22. ^ Should be 远志 Yuan Zhi
 23. ^ Should be 熟半夏 Shu Ban Xia