Box 7, item 487

黄柏二两,黄芩二两,槐花子三两,水□□,射香□□ ,陀僧□□ [1] ,灵仙□ [2] ,白藓皮三两,何□□□, 京芩□□, 雄黄□□□□,归尾□□,金□□□□,□银花□,当归□,地□□□□, □根□,蝉退□□ [3] , 羌活□□,独活□□
净水煎合针格筋单食
以下外洗药 狼毒□白藓皮□枯凡□□□□□大钱□宣□□□□□□□□何□□□□花□□□艾□□枯□□白凡□□□□三滕亚取照福,乙巳年四月十七日单

Huang Bai 2 liang, Huang Qin 2liang, Hua Hua Zi 3 liang, Shui□□,She Xiang □□, Tuo Seng,Ling Xian □,Bai Xian Pi 3 liang,He□□□,Jing Qin□□,Xiong Huang□□□□,Gui Wei□□,Jin□□□□,□Yin Hua□,Dang Gui□,Di□□□□,□Gen□,ChanTui□□,Qiang Huo□□,Du Huo□。
Decoct with clean water use the herbs below
Below formula are for external use
Lang Du□□Bai Xian Pi □ Ku Fan□□□□□ Da Qian□ Xuan□□□□□□□ He □□□ Hua □□□ Ai□□ Ku□□ Bai Fan □□□ 3 teng Ya Qu Take as directed,

1905 Fourth month and seventeenth day Formula。

Recipient of Formula: Ling Ding Zhong
San Sheng Ya recieved Zhao (Shine) Fu (Fortune) ( This is edited by Li Chen)

Additional information:

This and all the formulas use a shorthand character for counting quantity or units of herbal ingredients. It is pronounced "Qian" ("chien") and written before it are "Su Zhou numerals."
Translated by Julia Ju OCOM Student 2013

external image x01gIRb4VlM5EunwMC25FaZ8Uv36rSJk8eIy3Vt5JL2j8-VB8vc1KqYeU5PMzIrTFMLTPU4FVdEsOIRWb5IkGRmxTJo88bOyBb9P518bDgP7KmSv6OFGZydc
  1. ^


    possible 密陀僧 (mi tuo seng)
  2. ^ possible 威灵仙 (Wei Ling Xian)
  3. ^ Possible 蝉蜕 (Chan Tui)