1907_Formulas_4.2011 724


生姜,羌活,独活,当归,☐☐,付子[1] ,熟地,熟南星,贝母,干葛[2] ,吉更[3] ,干姜,以米[4] ,百合,沙参,玉桂[5] ,陈次,白茯苓,淮山[6] ,熟地,泽泻,丹皮[7] ,知母,前胡,神曲,山查[8] ,苏子,何叶[9] ,兜铃[10] ,冬宛,砂仁,阿胶,香付[11] ,福皮[12] ,白术

Sheng Jiang, Qiang Huo, Du Huo, Dang Gui, ☐☐, Fu Zi, Shu Di, Shu Nan Xing, Bei Mu, Ge Gen, Jie Geng, Gan Jiang, Yi Mi, Bai He, Sha Shen, Rou Gui, Chen Ci, Bai Fu Ling, Shan Yao, Shu Di, Ze Xie, Mu Dan Pi, Zhi Mu, Qian Hu, Shen Qu, Shan Zha, Su Zi, He Ye, Ma Dou Ling, Dong Wan, Sha Ren, E Jiao, Xiang Fu, Da Fu Pi, Bai Zhu

Zu Zhu (George) Niu Zao Shi (City) Sheng recieved Zhao(Shine) Fu (Fortune)
Ding Mo Nian (year) Xin Yue Chu Dong 1-3 [1907]

1907_Formulas_4.2011 724.JPG

Translated by William Dong and Leo Zhu
The date and the patient's name are edited by Li Chen
 1. ^
  Should be 附子 Fu Zi
 2. ^ Should be 葛根 Ge Gen
 3. ^ Should be 桔梗 Jie Geng
 4. ^ Should be 薏米 Yi Mi
 5. ^ Another name of 肉桂 Rou Gui
 6. ^ Should be 山药 Shan Yao
 7. ^ Should be 牡丹皮 Mu Dan Pi
 8. ^ Should be 山楂 Shan Zha
 9. ^ Should be 荷叶 He Ye
 10. ^ Should be 马兜铃 Ma Dou Ling
 11. ^ Should be 香附 Xiang Fu
 12. ^ Should be 大腹皮 Da Fu Pi