1906_Formulas_4.2011 730


金应子[1] ,以米[2] ,泽泻,丹皮[3] ,☐☐,金银花,山甲[4] ,小茴[5] ,淮山[6] ,前子[7] ,射香,牛七[8] ,川芎,白芍,陈次,射干,只壳[9] ,甘节,通纸[10] ,防己,乳香,元胡,熟地,贝母,前胡,没药,羌活,独活,云苓,柴胡,生地,沙参,☐☐,巴戟,青皮,好本[11] ,连召[12] ,五味子,元参,干葛[13] ,杜仲,当归,门冬[14] ,滑石,何叶[15]

Jin Ying Zi, Yi Mi, Ze Xie, [Mu] Dan Pi, ☐☐, Jin Yin Hua, [Chuan] Shan Jia, Xiao Hui [Xiang], Huai Shan [Shan Yao], [Che] Qian Zi, She Xiang, Niu Chi, Chuan Xiong, Bai Shao, Chen Ci, She Gan, Zhi Ke, Gan Jie, Mu Tong, Fang Ji, Ru Xiang, Yuan Hu, Shu Di, Bei Mu, Qian Hu, Mo Yao, Qiang Huo, Du Huo, Yun Ling, Chai Hu, Sheng Di, Sha Shen, ☐☐, Ba Ji, Qing Pi, Hao [Gao] Ben, Lian Qiao, Wu Wei Zi, Yuan Shen, Gan [Ge] Gen, Du Zhong, Dan Gui, [Mai] Men Dong, Hua Shi, He Ye

Lia Jie Li, Po Li Shi ( market) Zu zuo gong (worker ) recieved Zhao Fu (Shine Fortune)

Bing wu nian, 10th month 17th day [1906]

1906_Formulas_4.2011 730.JPG
Translated by William Dong and Leo Zhu;
The date and the patient's name are edited by Li Chen
 1. ^
  Should be 金樱子 Jin Ying Zi
 2. ^ Should be 薏米 Yi Mi
 3. ^ Should be 牡丹皮 Mu Dan Pi
 4. ^ Should be 穿山甲 Chuan Shan Jia
 5. ^ Should be 小茴香 Xiao Hui Xiang
 6. ^ Should be 山药 Shan Yao
 7. ^ Should be 车前子 Che Qian Zi
 8. ^ Should be 牛膝 Niu Xi
 9. ^ Should be 枳壳 Zhi Ke
 10. ^ Could be 木通 Mu Tong
 11. ^ Should be 槀本 Gao Ben
 12. ^ Should be 连翘 Lian Qiao
 13. ^ Should be 葛根 Ge Gen
 14. ^ Should be 麦门冬 Mai Men Dong
 15. ^ Should be 荷叶 He Ye