hao [gao] ben, jie geng, sheng ma, lian qiao, jing zi, xi xin, jing jie, he ye, bai zhi, bei mu, tian ma, bai ke (fry), bai shao (wine fry), hou po (ginger wine fry) hua shi (mix and drink), xiang fu (wine fry), kun bu (wine fry), [xia] ku cao, yu jian ( gui jian yu), xiong huang (mix and drink), chuan xiong, jiang huo, du huo, mo yao, ru xiang, lu hui, [Zhao] jiao ci, chen pi, qing pi (flour fry), zhi ke (flour fry), [da] fu pi (ginger wine fry), da huang (wine fry), [gua] lou ren (fry), [chuan] shan jia, raw gan cao, zhi gan cao, jin ying hua, huang bai (wine fry), huang qin (wine fry), zhi zi, ze lan, huang lian, sheng di [huang], mai dong, she xiang, chong zi (fry), dang gui (wine fry), chai hu, [mu] dan pi, shi gao, qian hu

cook with clean water

Blow Ear Powder

you li, long gu, dan fan, ku fan, she xiang, □ fen, shu (cooked) peng sha, chuan xiong (keep the property), qiu ying (earthworm) (keep the property), hai shen (sea cucumber) (keep the property), (Duan) chi shi zhi, xiong huang, quan [chan] tui (keep property), xue yu (tan/chared), bu gu zhi (keep property), raw ban xia, raw nan xing, raw ru xiang (duan), raw mo yao, bin pian, she tui (keep property), chuan lian, da wang, Jiang cong (property), tuo sheng, bai zhi, (shi) cang pu (keep property), jie geng (keep property), bei mu, qing dai, quan cong (property), cao wu, gan sui,

all together ground to power for use

pick up y Jie Lu Ming Ji Li nu (woman)

good luck

prescribed on June 29th in Jia chen year


好本, 吉更, 升麻, 连启, 京子, 细辛, 京芥, 何叶, 白芷, 贝母, 天麻, 白壳, 白芍, 厚朴, 滑石, 香付, 昆布, 枯草, 羽箭, 雄黄, 川芎, 姜活, 独活, 没药, 乳香,炉荟, 角刺, 陈皮, 青皮, 只壳, 福皮, 大黄, 蒌仁, 山甲, 生甘草, 炙甘草, 金银花, 黄柏, 黄芩, 栀子, 泽兰, 黄连, 生地, 開冬,射香, 虫子, 当归, 柴胡, 丹皮, 石交, 前胡

净水煎服


吹耳散

有利, 龙骨, 胆凡, 枯凡, 射香,□ 粉, 硼砂, 川芎, 蚯蚓, 海参, 赤石脂, 雄黄, 全退, 血馀, 布脂, 生半夏, 生南星, 生乳香, 生没药, 水蛭, 蛇退, 川连, 大王, 姜虫, 陀sheng, 白芷,昌蒲, 吉更, 贝母, 青代,全虫, 草乌, 甘遂

共研末用可也


translated by Winnie Dong OCOM 2014 student

1904_Formulas_4.2011 743.JPG

translated by Winnie Dong OCOM 2014 student