Jin.Jian.Wai.Ke_Formulas_4.2011 734.JPG

Referring to the original formula in the order: right to left, top to bottom.

vertical line 1:
Bo Li Shi Po (older woman) Recieved Zhao Fu (Shine Fortune)
yin wash formula
vertical line 2: 葱头 Cong Tou[1] ; 地骨(皮) Di Gu (Pi); 泽蘭 Ze Lan; 防風 Fang Feng; (皂)角刺 (Zao) Jiao Ci; 牛(蒡)子 Niu Bang Zi;
vertical line 3: 蛇床子 She Chuang Zi; 小茴(香) Xiao Hui (Xiang); 柴胡 Chai Hu; 元胡 Yuan Hu[2] ; 牛(蒡)子 Niu (Bang) Qi; 白芷 Bai Zhi;
vertical line 4: 乳香 Ru Xiang; 没药 Mo Yao; 何人 He Ren[3] ; 京芥 Jing Jie[4] ; 红花 Hong Hua; 艾人 Ai Ye[5] ;
vertical line 5: 金应子 Jin Ying Zi[6] ; 川楝根 Chuan Lian Geni; 木通 Mu Tong; 連 召 Lian Zhao[7] ; 枝子 Zhi Zi[8] ; 川連 Chuan Lian[9] ;
vertical line 6: 良花 Liang Hua[10] ; 大王 Da Wang[11] ; 甘炒 Gan Chao[12] ; (威)灵仙 (Wei) Ling Xian; 榕须 Rong Xu; 当归 Dang Gui;Translated by May Lim, OCOM 2014,
The patient's name is edited by Li Chen
Jin.Jian.Wai.Ke_Formulas_4.2011 734.JPG
 1. ^ possibly 葱白 Cong Bai, white head of green scallion
 2. ^ another name for 延胡索 Yan Hu Suo
 3. ^ possibly "人" or "X" is a shorthand for "叶" that means "leaf",so the herb possibly is 荷叶 He Ye, lotus leaf
 4. ^ should be 荆芥 Jing Jie
 5. ^ possibly "人" or "X" is a shorthand for "叶" that means "leaf",so the herb possibly is 艾叶 Ai Ye, Mugwort leaf
 6. ^ possibly 金樱子 Jin Ying Zi
 7. ^ another name for 連翘 Lian Qiao
 8. ^ possibly 梔子 Zhi Zi
 9. ^ another name for 黄連 Huang Lian
 10. ^ possibly 金银花 Jin Yin Hua
 11. ^ should be 大黄 Da Huang
 12. ^ should be 甘草 Gan Cao