Jin.Jian.Wai.Ke_Formulas_4.2011 727.JPG

Referring to the original formula in the order: right to left, top to bottom.


vertical line 1: 金应子 Jin Ying Zi[1] ; 厚朴 Ho Po; 開冬 Kai Dong[2] ; 菊花 Ju Hua; 前胡 Qian Hu;
vertical line 2: 天(门)冬 Tian (Men) Dong; 元胡 Yuan Hu[3] ; 白芍 Bai Shao; 防己 Fang Ji[4] ; 木瓜 Mu Gua;
vertical line 3: 香付 Xiang Fu[5] ; 黄芩 Huang Qin; 黄柏 Huang Bai; (威)灵仙 (Wei) Ling Xian; 牛七 Niu Qi[6] ;
vertical line 4: 福皮 Fu Pi[7] ; 紫菀 Zi Wan; 款冬花 Kuan Dong Hua; 射干 She Gan; 兜铃 Dou Ling[8] ;
vertical line 5: 吉更 Ji Geng[9] ; 京芥 Jing Jie[10] ; 何人 He Ren[11] ; 只壳 Zhi Ke[12] ; 甘炒 Gan Chao[13] ;
vertical line 6: 蘇子 Su Zi; 陳次 Chen Ci[14] ; 青皮 Qing Pi; 牛(蒡)子 Niu (Bang) Zi; 泽蘭 Ze Lan;
vertical line 7: 連召 Lian Zhao[15] ; 白及 Bai Ji[16] ; ☐☐; ☐☐; 干葛 Gan Ge[17] ;
vertical line 8: 云皮 Yun Pi[18] ; 双百 Shuang Bai[19] ; 乳香 Ru Xiang; 没药 Mo Yao; 元明粉 Yuan Ming Gen;
vertical line 9: 文甲 Wen Jia; 防风 Fang Feng; 川束 Chuan Shu[20] ; 熟半下 Shu Ban Xia[21] ; 熟(天)南星 Shu (Tian) Nan Xing;
vertical line 10: 金良花 Jin Liang Hua[22] ; 贝母 Bei Mu; 白志 Bai Zhi[23] ; 福花 Fu Hua[24] ;
vertical line 11: 桂枝 Gui Zhi; 白芥子 Bai Jie Zi; 有利 You Li[25] ; decoct with clean water

vertical line 12: 福皮Fu Pi[26] ; 茯苓 Fu Ling; 久即 Jiu Ji[27] ; 橘红 Ju Hong; 木瓜 Mu Gua; 香付 Xiang Fu[28] ;
vertical line 13: 生姜 Sheng Jiang; 白芍 Bai Shao; 双百(皮) Shuang Bai (Pi)[29] ; 木香 Mu Xiang; 蘇子 Su Zi; 蘇人 Su Ren[30] ; 关炒 Guan Chao[31] ;
vertical line 14: 九菜子Jiu Cai Zi[32] ; 贝母 Bei Mu; 白术 Bai Zhu; 陳次 Chen Ci[33] ; 乌药 Wu Yao; (五)加皮 (Wu) Jia Pi;
vertical line 15: 冬早 Dong Zao[34] ; 防己 Fang Ji[35] ; 胡(芦)巴 Hu (Lu) Ba; 干葛 Gan Ge[36] ; 黄芩 Huang Qin; 只壳 Zhi Ke[37] ;
vertical line 16: 當归 Dang Gui; 砂仁 Sha Ren; 神曲 Shen Qu; 麥芽 Mai Ya; 山查 Shan Zha[38] ; 细辛 Xi Xin


Translated by May Lim, OCOM 2014
Jin.Jian.Wai.Ke_Formulas_4.2011 727.JPG
 1. ^ possibly 金樱子 Jin Ying Zi
 2. ^ possibly 麦门冬 Mai Men Dong
 3. ^ another name for 延胡索 Yan Hu Suo
 4. ^ hopefully it is referring to 粉防己 Fen Fang Ji, and not the toxic 廣防己 Guang Fang Ji
 5. ^ also written as 香附 Xiang Fu
 6. ^ another name for 牛膝 Niu Xi
 7. ^ possibly 大腹皮 Da Fu Pi
 8. ^ another name for 破布子 Po Bu Zi or 木蝴蝶 Mu Hu Die
 9. ^ should be 桔梗 Jie Geng
 10. ^ should be 荆芥 Jing Jie
 11. ^ possibly "人" or “X” is a shorthand for "叶" that means "leaf",so the herb possibly is 荷叶 He Ye, lotus leaf
 12. ^ usually written as 枳壳 Zhi Ke
 13. ^ should be 甘草 Gan Cao
 14. ^
 15. ^ another name for 连翘 Lian Qiao
 16. ^ usually written as 白芨 Bai Ji
 17. ^

  another name for 葛根 Ge Gen
 18. ^

  another name for 橘红 Ju Hong
 19. ^ another name for 桑白皮 Sang Bai Pi
 20. ^

  possibly short hand for 川楝(子) Chuan Lian (Zi)
 21. ^ should be 熟半夏 Shu Ban Xia (cooked/processed Ban Xia)
 22. ^

  should be 金银花 Jin Yin Hua
 23. ^

  possibly 白芷 Bai Zhi (but “白芷” Bai Zhi also written in other formulas)
 24. ^ possibly 旋覆花 Xuan Fu Hua
 25. ^

  should be 牡蛎 Mu Li
 26. ^

  possibly 大腹皮 Da Fu Pi
 27. ^
 28. ^ usually written as 香附 Xiang Fu
 29. ^

  another name for 桑白皮 Sang Bai Pi
 30. ^ possibly "人" or “X” is a shorthand for "叶" that means "leaf",so the herb possibly is (紫)蘇叶 (Zi) Su Ye
 31. ^ possibly 甘草 Gan Cao
 32. ^

  possibly 韭菜子 Jiu Cai Zi
 33. ^ ?
 34. ^

  another name for 冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao is 冬早夏草 Dong Zao Xia Cao
 35. ^ hopefully it is referring to 粉防己 Fen Fang Ji, and not the toxic 廣防己 Guang Fang Ji
 36. ^ another name for 葛根 Ge Gen
 37. ^ usually written as 枳壳 Zhi Ke
 38. ^

  usually written as 山楂 Shan Zha