1906_Formulas_4.2011 661


川楝子,角刺[1] ,桃仁,京芥[2] ,双寄生[3] ,川楝根,☐☐,牛七[4] ,山甲[5] ,硼砂,陀僧[6] ,细辛,佛手,雄黄,冰片,灵脂[7] ,乳香,没药,白芥子,丹皮[8] ,竹力[9] ,元胡,柴胡,元明粉,蒲黄,海石[10] ,乙金[11] ,莪术,大戟[12] ,朴消[13]

Chuan Lian Zi, Zao Jiao Ci, Tao Ren, Jing Jie, Sang Ji Sheng, Chuan Lian Gen, ☐☐, Niu Xi, Chuan Shan Jia, Peng Sha, Mi Tuo Seng, Xi Xin, Fo Shou, Xiong Huang, Bing Pian, Wu Ling Zhi, Ru Xiang, Mo Yao, Bai Jie Zi, Mu Dan Pi, Zhu Li, Yuan Hu, Chai Hu, Yuan Ming Fen, Fu Huang, Hai Fu Shi, Yu Jin, E Zhu, Jing Da Ji, Pu Xiao


You Shi Qing Ke Po (older woman) recieved Zhao Fu (Shine Fortune).
Guang Xu (9th emperor of the Qing Dynasty with his aunt the empress) Bing Wu Nian , 4th month 19th day [1906].


1906_Formulas_4.2011 661.JPG
Translated by William Dong and Leo Zhu;
The date and the patient's name are edited by Li Chen
 1. ^ Should be 皂角刺 Zao Jiao Ci
 2. ^ Should be 荆芥 Jing Jie
 3. ^ Should be 桑寄生 Sang Ji Sheng
 4. ^
  Should be Niu Xi
 5. ^ Should be 穿山甲 Chuan Shan Jia
 6. ^ Should be 密陀僧 Mi Tuo Seng
 7. ^ Should be 五灵脂 Wu Ling Zhi
 8. ^ Should be 牡丹皮 Mu Dan Pi
 9. ^ Should be 竹沥 Zhu Li
 10. ^ Should be 海浮石 Hai Fu Shi
 11. ^ Another name of 郁金 Yu Jin
 12. ^ Should be 京大戟 Jing Da Ji
 13. ^ Should be 朴硝 Pu Xiao