Box 7, item 471

Translated by Julia Ju OCOM student 2013

生地二钱,川芎□□,□□炒二钱,莪术醋炒□钱,红花□□,牛七酒盐炒□钱, 柴胡□□, 青皮□炒二钱, 赤芍□钱, 桃仁去尖□三钱, 元胡□钱,丹皮□□, 川连酒炒□□, 何叶□, 党归酒炒□, 归尾□, 黄芩酒炒□□, 乳香□, 山查[1] 一钱,香付姜炒□□,射香□,细辛□, 独活□。
得路民积沥女取 福
甲辰年五月十六日单, 净水煎

Sheng Di 2 qian, Chuan Xiong□□, Bai Shao fried 2 qian, shuan [sang] ji sheng, E Zhu vinegar fried□qian, Hong hua□□, Niu qi [niu xi] wine salt fried□qian, Chai Hu□□, Qing Pi flour fried 2 qian, Chi Shao□qian, Tao Ren remove tip 3 qian, Yuan Hu□qian, Dan Pi□□, Chuan Lian wine fried □□. He ye□, Dang Gui wine fried □(Dang)Gui Wei□, Huang Qin wine fried□□, Ru Xiang□, Shan cha [zha] 1 qian, Xiang Fu ginger flour fried□□, She Xiang, □Xi Xin□, Du huo□.
De Lu Ming Ji Li Female pickup Fu Zhao [good luck]. 1904 year 5th month 16th day formula. Decocted with Clean water.

I could not figure out all the dosage on this formula it could be either qian or liang
external image RbUidvt0SMyf2JCUUb6kgb5I4IECiQfcNCAPIj0ghq3DYvny1-5ZkHHuuWGD6dXuyGUXNuVu-GYEaEygqFbPpxwh-FivIzKAzxE9Dob1BPd_t9J383oqZ-7A

Translated by Julia Ju OCOM student 2013

  1. ^    should be 山楂 (Shan Zha)