Sheng Di, chuan xiong, bai shao(fry), shuang [sang] ji shen, e Zhu (vinegar fry), hong hua, niu qi [1] (wine salt fry), chai hu, qing pi, chi shao, tao ren (remove tips), yuan hu, dan pi, chuan lian,he ye, dang gui, [dang] gui wei, huang qin (wine fry), ru xiang, shan zha, xiang fu (ginger wine fry), she xiang, xi xin, du huo

pick up by de lu ming ji li nu (woman)

Good luck

Cook with clean water, for oral intake

Prescribed on May 16th in Year Jia Chen

生地, 川芎, 白芍,双寄生, 莪术, 红花, 田七, 柴胡,青皮, 赤芍,桃仁, 元胡, 川连, 何叶, 当归,归尾, 黄芩,乳香,山查,香附,射香,细辛, 独活

Translated by Winnie Dong OCOM 2014 student

1904_Formulas_4.2011 644.JPG
  1. ^ niu xi 牛膝